فرم تعهدات مهندس ناظر تاسیات

دریافت فایل

 

(بسمه تعالی)

((تعهدات مهندس ناظر تاسیسات))

************************

شماره سریال.............................

کد شهرداری................................... شماره پرونده شهرداری..................................... شماره امور مهندسین ناظر.........................................

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

اینجانب: .................................................فرزند: ...................... متولد: ................. دارای شناسنامه: ........................ صادره از: .................... کد ملی به شماره: ............................................. ساکن شهر: .......................خیابان: .....................................کوچه: ..................... پلاک: ............ تلفن: ........................ کد پستی: ................................به شماره عضویت نظام مهندسی:..................................................... دارای پروانه اشتغال شماره : ...........................

براساس مواد 30 و 34 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 و با توجه به ماده 33 آئین نامه اجرائی مصوب 1375 و شیوه نامه مربوطه مصوب 1384 و با توجه به تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی ایران، بدینوسیله تقبل نظارت بر اجرای ساختمان خانم / آقای :........................................................... در پلاک ثبتی شماره :.............. اصلی ............... فرعی.................. با کد نوسازی................... به آدرس خیابان .................................. کوچه....................... پلاک ...................... به متراژ( عرصه................... عیان...................) که از آن شهرداری تحصیل پروانه می نماید.

اعلام و تعهد می نمایم:

1- به عنوان مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی □ تاسیسات برقی نظارت کامل تاسیسات مکانیکی برقی بر اجرای ساختمان را بر اساس نقشه های مصوب و پروانه صادره و مستندات منضم به آن با رعایت کلیه ضوابط فنی به عهده داشته و هرگونه تخلف از مندرجات پروانه را در چهارچوب وظایف نظارتی خود به موقع به مالک، شهرداری و نظام مهندسی گزارش نمایم.

2- به عنوان مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی □ تاسیسات برقی مراحل مختلف عملیات ساختمان را با تکمیل کارت نظارت و دفترچه اطلاعات فنی ساختمان تحویلی به اینجانب هنگام صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار به شهرداری و نظام مهندسی گزارش نمیام.

3- به عنوان مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی□ تاسیسات برقی متعهد می شوم صورتجلسه شروع عملیات را به همراه مالک امضا نمایم.

فرم های خام